AV番号动态图剧情分解图

AV番号动态图剧情分解图

问曰:病有不战、不汗出而解者何也?此条脉促胸满,汗出微恶寒,不喘不下利,反属虚寒者何也?

 热虽聚于胃,而未见潮热、□语等证,主以调胃承气汤者,于下法内从乎中治,以其为日未深故也。今既失汗于荣,则荣中血热妄行,自□,热随□方有执曰:此承上条复以其证之较轻者言,以见亦有不治而自愈者,所以晓人勿妄治,以致误之意。

而风入卫,则邪发于阳而为热,寒入荣,则邪发于阴而不即热。不能食,名中寒,是自伤寒传来者,以寒乃阴邪,不能化谷,故不能食也。

此又释上条荣卫所以不和之义也。则知结胸不拘在心下与胸上,只在痛不痛上分别,故痞证亦有心下□者,但不痛耳张锡驹曰:汤有大小之别,证有轻重之殊。

阳明病有外证有内证。若误与桂枝汤服之则呕,以酒客不喜甘故也。

主之以苓桂术甘汤者,涤余与扶阳并施,调卫与和荣共治也。方有执曰:未汗而恶寒,邪盛而表实;已汗而恶寒,邪退而表虚,汗出之后,大邪退散,荣气衰微,卫气疏慢,而但恶寒,故曰虚。

Leave a Reply