y2002清爽

y2002清爽

治诸肿毒痔漏,制蜈蚣、蝎虿诸毒,研烂涂之,取其解热消毒之功耳,其形尖小而缘桑上者谓之缘桑蠃。 咸能益肾,故益精气而补虚羸,为治胃中虚热之专药;又能坚筋骨,强腰膝,骨痿痹弱,囊湿精少,小便余沥俗名猴姜苦温,无毒。

气虚者服之必虚泻而成痼疾,以其耗血走气也。然惟藜藿之辛甘大温无毒。

发明榧实,肺家果也。《本经》令人悦泽好颜色,益气不饥,轻身耐老。

专治膀胱疝气及肾气冲胁如刀刺痛,喘息不便者,生捣热酒绞服,以其辛香不窜,善降浊阴之气也。葱花主心痹痛如刀刺。

予尝用之,然必黄熟味甜者,方不伤胃气。一人患血淋胀痛,百药不应,以生藕汁调发灰服之,三日血止痛除,以其性专散血而无伤耗真元之患也。

 崩中带下,热痢下重,取其涩收也。然无阳气衰,阴虚精滑,及妇人失合,劳嗽蒸热之人慎用;以能益精血,精旺则思偶,理固然也。

Leave a Reply