ROSI写真口罩系列KZ72653PROSI写真

ROSI写真口罩系列KZ72653PROSI写真

注:[1]列缺穴,主治咳嗽寒痰,偏正头疼,及男子淋漓,阴中疼痛,  [2]针二分,灸七壮,炷如小麦。[4]硬睛者,睑硬睛疼也。

[5]其支者从腕后直出,循行次指内廉出其端,以交于手阳明大肠经也。[43]从阳纲下行第十一椎下,去脊中三寸半,正坐取之,意舍穴也。

[2]针五分,留五呼,灸三壮。内关主刺气块攻,兼灸心胸胁痛疼,劳热疟疾审补泻,金针抽动立时宁。

若痘至七八日,灌浆时而发瘿者,冲和饮子主之。[36]从犊鼻下行,胻骨外侧大筋内宛宛中,足三里穴也  [37]从足三里下行三寸,两筋骨陷中,举足取之,上巨虚穴也。

若伤各处,则涂疮口周围,使截住其血不来潮作。【注】[1]跗者,足背也,一名足趺,俗称脚面。

带起少阳带脉穴,绕行五枢维道间,京门之下居□上,周回季胁束带然。 【注】[1]颊,耳前颧侧面两旁之称也。

Leave a Reply