No262刘飞儿Faye泰国写真49P刘飞儿秀人网

No262刘飞儿Faye泰国写真49P刘飞儿秀人网

证见嗳腐吞酸,腹满恶食,宜秘方化滞丸,山楂、麦芽、枳实、神曲、阿魏、礞石、牵牛、巴豆之类。身侧属少阳,口眼斜,手足搐搦,两胁拘急,半身不遂,少阳也。

此病气使然,不必较论,但求得斑、得汗为愈病耳。此病饮食不能,胸膈烦而腹不满,吐之则邪减,邪尽病自已。

五脏皆有热,热者,火也,火属心而伤肺。彼不纳食,不得小便,自有本证,与关格何涉哉?

又虚人亦有往来寒热。风热,表散之,散之下已,则收之。

 若素不饮酒,则为肺家风热,前一方加荆芥。越人以脉之长而有余言,仲景以脉之大而有余言,皆邪盛也。

一有拂郁,当升不升,当降不降,当化不化,或郁于气,或郁于血,病斯作矣。仍分虚实治之,若气少气弱,无力推送,则惟有助气而已。

Leave a Reply