RBD一797

RBD一797

古人处方,慎重不苟。羚羊角散治小儿中蛊,腹内坚如石,面目青黄,小便淋沥,变易无常。

有用附子理中汤,冷服而愈者。牛不肯舐,着盐汁涂面上,即牛肯舐。

白蒺藜散治风虚牙疼,齿龈摇动。此今天下医者之公患也,是以别白而言之。

汤泡散治肝经风热攻睛,赤肿羞明,渐生翳膜。如帛裹朱、如鹅羽、如苍璧之泽、如罗裹雄黄、如重漆色。

 陈言往论,虽古人己试之明验,然神而明之,存乎其人。驻景丸治肝肾虚,眼昏翳。

 金匮真言论曰∶中央黄色,入通于脾,开窍于口。 夏伤于暑,阴主于内。

Leave a Reply