T011七夕典藏写真套图62P嫩模尤果网

T011七夕典藏写真套图62P嫩模尤果网

生生子曰∶欲防夏之伤暑者,在于冬之藏精也。崔禹云∶主水胀,勿合白稻米食,令人多热。

《千金方》云∶冬日正可语,不可言。以水五升,煮三升土,五六沸下之。

东垣曰∶阳生阴长。夺脉者,阴不坚而强用之,中道强泻,精气竭。

 三、六、九月、十二月土旺,勿食其脾。〔生枣《本草》云∶味辛,令人热,寒热羸瘦者不可食。

王使采女问彭祖延年益寿之法。练气数行,去故纳新,以自助也。

归五脏,久食伤人,损目明。其间,亦有自童幼时,被酸咸之味,或伤脾,或抢肺,以致痰积气道,积久生热,妨碍升降,而成哮症。

Leave a Reply