ai换脸在线观看资源免费

ai换脸在线观看资源免费

疟邪亦伏于募原之腠理间,故能引其外出。)言者为虚,不言者为实;缓者为虚,急者为实;(阴主静则缓,阳主躁则急。

 人能以此法触类而通之,医法固无尽藏哉!兹事,余盖闻之黄君观石者如是,近又闻张君东扶,言卢晋公事粮道,患内闭溺不得下,势甚亟,诸医皆束手,晋公先生以人参、麻黄各一两定剂,诸医嗫嚅不敢谓是,粮道不疑,而饮其药,不超时溺下,粮道喜以千金赠晋公。夫葛花之寒,能解酒中之毒,茯苓泽泻之淡,能利酒中之湿。

痃在剂隅和弹指,时常作痛吐难伸;癖居胁肋形髣髴,虽多荆棘暂时形。主小儿百病者,小儿五脏柔脆,中土之气未足,若过于饮食,则脾气伤而不能运化矣。

是止浊中之浊者,归于大肠、小肠、膀胱,而为粪为溺也。如干燥而形色反见胖嫩者,肾与膀胱阴阳俱虚也。

若夫阴阳五行相生相胜之理,当以合之于色脉而推之也。迟,不及也;数,太过也。

故曰桂枝本为解肌,然中风之用桂枝者,始受之风邪,不闭于皮毛,而入于肌腠,故桂枝汤为中风之首方。若脉浮弦,按之不鼓,即为中寒,此盖阴先亡而阳欲去,速宜大补气血,加附子、黑姜以回元阳,万勿忽视。

Leave a Reply