VOL352嫩模鱼子酱Fish居家女友风格主题半脱内衣秀惹火身材诱惑写真52P鱼子酱嗲囡囡

VOL352嫩模鱼子酱Fish居家女友风格主题半脱内衣秀惹火身材诱惑写真52P鱼子酱嗲囡囡

 若土无气,则何以生长收藏? 又常见少年子女,因感外邪,而为发热,咳嗽,或为唾血,或为夜热,不行清理其邪,而致阴阳破散,血气干枯,有不数月而死者,有不周岁而死者,而曰此百日怯也,此周年怯也。

肾气凌心者,系阴盛于下,逼阳于上,上假热而下真寒,戴阳症也,其黑色直底于舌尖。 附子乃助下焦之生气者也,是以手足厥冷,脉微欲绝者,用四逆汤,乃附子、干姜、甘草三味。

而胃合太阴之湿,脏腑雌雄之相配也,是以阳明不从标本,从中见太阴之湿化。心可痛乎!血不足,则怔忡惊悸不安耳。

然则诸腑之脉可得闻欤?外感异乎内伤,(外感乃有余之症,内伤乃不足之证。

如里气一松,外邪即陷入矣。为工者,深烛厥理。

夫木末之实,而为心家果者,生化之道也;木末之实,而为脾家果者,制化之道也。中风口噤,四肢不收,脉浮迟而恬静者存,脉洪数而气粗者亡。

Leave a Reply